Javni Poziv za prijem radnika

Preuzmite upute o potrebnoj dokumentaciji ispod

Higijenski radnik:

 

 • Radi na čišćenju i održavanju čistoće poslovnih prostorija, obavlja i druge poslove po nalogu nalogu direktora.
 • Mjesto rada: Hadžići
 • Radno vrijeme: 40h/sedmično
 • Osnovna plaća: 630,00 KM

 

Ložač-Domar:

 

 • Ložač-Domar radi na održavanju para, vodo i elektro instalacije, obavlja stolarske i molerske poslove, brine se o ispravnosti rada kotlovnice, daje tehničku podršku manifestacijama, radi i druge poslove po nalogu direktora.)
 • Mjesto rada: Hadžići
 • Radno vrijeme: 40h/sedmično
 • Osnovna plaća: 900,00 KM

 

IV Potrebni dokumenti :

 

Da bi ostvarili pravo učešća u postupku prijema u radni odnos po ovom Javnom oglasu kandidati su dužni uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom i obaveznim kontakt podacima (adresa prebivališta, telefon i/ili e-mail), dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu (datum izdavanja ne stariji od 6 mjeseci)
 • Potvrdu o mjestu prebivališta – CIPS (datum izdavanja ne stariji od 6 mjeseci)
 • Diploma o završenom obrazovanju

 

V – Prednost pri zapošljavanju pod posebnim uslovima

 

Prednost pri zapošljavanju po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca, članova njihovih porodica u Kantonu Sarajevo Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo ostvaruju kandidati koji su na evidenciji Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ ili su zaposlena na određeno vrijeme ili su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koje posjeduju.

 

Kandidati da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju trebaju da dostave:

 • Nezaposlene osobe trebaju dostaviti Uvjerenje/potvrda JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ da se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba, a zaposleni na određeno vrijeme ili zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju dostavljaju uvjerenje/potvrdu poslodavca da su zaposleni na određeno vrijeme ili da su zaposleni na radnom mjestu sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju. (Napomena: navedena uvjerenja/potvrde ne smiju biti starijeg datum izdavanja od datuma objavljivanja oglasa);
 • Dokumentacija kojom se dokazuje status korisnika po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca, članova njihovih porodica u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21) je prikazana u tabeli:

 

 

Redni broj

Pripadnost branilačkoj kategoriji

Naziv dokaza – dokumenta

Organ koji ga izdaje

1.

Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

 

Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

– Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

– Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

 

2.

Ratni vojni invalid

 

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

 

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

3.

 

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

 

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

   4.

Demobilisani borci

 

 

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

 

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

5.

Dijete:

a) ratnog vojnog invalida

b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

c) demobilisanog borca

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na:

a) invalidninu

b) mjesečni novčani dodatak

c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

a i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

 

VI – Napomena

 

 • Kandidati su dužni uz prijavu na Javni oglas priložiti originale ili ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata kao i dokumente o ispunjavnju uslova na prioritet u zapošljavanju ako ostvaruju isti;
 • Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave odnosno prijave koje ne budu sadržavale sve elemente navedene u Javnom oglasu, kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene, će biti odbačene i neće se uzeti u razmatranje.
 • Ukoliko se kandidat prijavljuje na oba radna mjesta dužan je podnijeti posebnu prijavu sa traženom dokumentacijom u originalu ili ovjernoj fotokopiji za oba radna mjesta.
 • Kandidati, čija dokumentacija je neuredna, nepotpuna i neblagovremena, bit će pisanim putem obavješteni sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema obavijesti.
 • Priložena dokumentacija neće se vraćati osim na pisani zahtjev kandidata koji su istu dostavili u originalu.
 • Kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa bit će obavješteni putem e-maila ili usmenim putem (telefonski – uz sačinjavanje zabilješke) o datumu i vremenu održavanja usmenog ispita za radno mjesto pod tačkom 1 alineja jedan, odnosno pismenog i usmenog ispita za radno mjesto pod tačkom 1 alineja dva.
 • Kandidati će o ostvarenim rezultatima na ispitima biti obaviješteni putem oglasne table Ustanove.
 • Ako uredno obavješten kandidat ne pristupi polaganju ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće biti obavješten o ishodu Javnog oglasa.
 • Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta u suprotnom će se smatrati da je odustao od zaključivanja ugovora o radu.

 

VII- Obavještenje za kandidate

 

Pitanja, listu propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati usmeni ispit, odnosno pismeni i usmeni ispit utvrdio je poslodavac i objavio ih na svojoj web stranici (www.ksirc.ba) te kandidati iste mogu preuzeti na istoj i/ili direktno od poslodavca.

 

VIII – Rok i način podnošenja prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja obavijesti o raspisanom javnom oglasu u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično na protokol Ustanove ili preporučenom poštom na adresu:

 

 

JAVNA USTANOVA „KULTURNO SPORTSKI I REKREACIONI CENTAR“ HADŽIĆI

Ul. 6. Mart broj 21

71 240 Hadžići

 

sa naznakom

 

„Prijava na Javni oglas za radno mjesto Higijenski radnik – Ne otvarati“

                                                                             ili

„Prijava na Javni oglas za radno mjesto Ložač-Domar – Ne otvarati“

 

Poslovnik o radu komisije dostupan je na web stranici preduzeća  www.ksirc.ba

 

Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih informacija je +387 33 420 920 (Sekretar Komisije).      

 

NEDAVNE OBJAVE

DRUŠTVENE MREŽE

PRIJAVI SE NA NAŠ NEWSLETTER