JU KSIRC | Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Preuzmite upute o potrebnoj dokumentaciji ispod

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ br: 26/16 i 89/18), člana 3. i 15. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 19/21), Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općina u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 37/20 i 27/21), člana 37. Pravila KSIRC Hadžići (u daljem tesktu: Ustanova), člana 5., 6., i 14., Pravilnika o radu Ustanove, člana 1. Odluke o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta uposlenika Ustanove, a u skladu sa Odlukom Direktora br. 130/1-a-02-10-21 od 26.10.2021. godine, KSIRC Hadžići raspisuje:

J A V N I  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I – Radno mjesto

  • Higijenski radnik – 1 (jedan) izvršilac

II – Kandidati koji se prijavljuju, trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da su stariji od 18 godina
  • da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

III – Opis poslova i uslovi radnog mjesta

  • Radi na čišćenju i održavanju čistoće poslovnih prostorija, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
  • Mjesto rada: Hadžići
  • Radno vrijeme: 40h/sedmično
  • Osnovna plaća: 600,00 KM

VIII – Rok i način podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje d.o.o.“

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično na protokol Ustanove ili preporučenom poštom na adresu:

JAVNA USTANOVA „KULTURNO SPORTSKI I REKREACIONI CENTAR“ HADŽIĆI

Ul. 6. Mart broj 21

71 240 Hadžići

sa naznakom

„Prijava na Javni oglas za radno mjesto Higijenski radnik – Ne otvarati“

Poslovnik o radu komisije dostupan je na web stranici preduzeća  www.ksirc.ba

Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih informacija je +387 33 420 920 (Sekretar Komisije).

Direktor JU KSIRC Hadžići
Ilijas Kovačević

Leave a Reply

NEDAVNE OBJAVE

DRUŠTVENE MREŽE

PRIJAVI SE NA NAŠ NEWSLETTER